O projektu

Projekt Cesta kamene vznikl při navázání partnerské spolupráce měst Hořice a Strzegom v roce 2015. Původní idea propojení kamenných památek vychází od spolku Podzvičinsko. Město Hořice tento námět uchopilo jako základ možné spolupráce s polskou Strzegomí. Nalezení přirozeného tematického propojení mezi Hořicemi a Strzegomí vytvořilo základ projektu, který byl podán do výzvy Prioritní osy 2 programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v polovině roku 2016. Projekt vznikal na bázi diskuze a snahy zvýšit turistickou atraktivitu společného příhraničního regionu. Kromě Hořic, Strzegomi a Podzvičinska se k projektu postupně přidala i Świdnica a Dobromierz. Projekt získal v rámci hodnocení nejvyšší počet bodů, což potvrdilo kvalitu celého konceptu. Velký vliv na úspěch projektu mělo navázání přátelské a kolegiální atmosféry mezi vedoucími představiteli partnerů i mezi členy pracovního týmu, který projekt připravoval.

Projekt byl kromě povinných administrativních aktivit členěn do 3 základních klíčových aktivit: propagace a informační činnost, investice do zpřístupnění turistických cílů a proznačení turistických tras. V rámci propagace a informační činnosti byla realizovány webové stránky projektu, tištěné propagační materiály, reklama v médiích nebo účast na veletrzích cestovního ruchu. Investice do zpřístupnění turistických cílů směřovaly do rekonstrukce Městského muzea v Hořicích, vytvoření multimediální místnosti Cesty kamene, Aleje kamenných soch a osvětlení Křížové hory ve Strzegomi a odbornou renovaci barokních kamenných kašen na náměstí ve Świdnici. Poslední klíčová aktivita – proznačení turistických tras pak z logiky názvu zahrnovala vytvoření sítě turistických tras prostřednictvím proznačení vytypovaných naučných okruhů prostřednictvím informačních cedulí s doprovodným mobiliářem.

Celkový rozsah uznatelných nákladů projektu byl 1 998 911,2 Euro. Z toho 85% tvořila dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). U Českých partnerů byly navíc uznatelné náklady kryty dalšími 5% ze státního rozpočtu ČR.

Partneři projektu

Hořice-logo
Podkrkonoší-logo
Świdnica-logo
Dobromierz-logo
Strzegom-logo