Borovnice

Dominantou obce je barokní kostel sv. Víta, vystavěný v letech 1719-1722. Počátkem druhé poloviny 19. století byly na kostelní budově provedeny rozsáhlejší stavební úpravy. Jedná se o jednolodní stavbu s trojbokým presbytářem na východě, hranolovou věží v západním průčelí a sakristií na severní straně. Mobiliář kostela pochází převážně z 19. století, z období klasicismu a historizujících slohů. Vedle hlavního oltáře sv. Víta se v kostele nacházejí i dva postranní oltáře, zasvěcené sv. Anně a sv. Janu Nepomuckému. Z původních třech kostelních zvonů, pocházejících z let 1823, 1884 a 1891, se po válečných rekvizicích kovů dochoval pouze jeden. Ke kostelu přiléhá hřbitov s řadou pískovcových náhrobků, z nichž je třeba zmínit klasicistní náhrobek s reliéfem truchlícího génia, připomínající svým provedením sepulkrální díla hořického sochaře Josefa Rychtery. U stěny kostelní lodi je umístěn pískovcový kříž z roku 1811, dokládající přežívání barokních forem ve venkovském prostředí na počátku 19. století.

Na území obce se nalézá také řada drobných sakrálních památek. Příkladem kvalitní kamenosochařské práce z období pozdního baroka je mariánská skulptura (Immaculata) z roku 1764. Při silnici směrem na Pecku, v lokalitě Na Mýtě, se nachází další socha z 18. století. Jedná se o plastiku sv. Jana Nepomuckého z roku 1738, která je zajímavým dokladem zlidovělého baroka. Další nepomucenská statue, jež se v obci nalézá, je datována rokem 1873 a byla zhotovena v novopacké dílně rodiny Suchardů. Velice kvalitním sochařským dílem je mariánské sousoší z roku 1894. Panna Marie je zde zpodobněna jako královna andělů. Autorem skulptury je Johann Kuhn, rodák z nedaleké Horní Brusnice, jenž navzdory svému krátkému životu zanechal výraznou stopu v sochařském díle zdejšího regionu.

Regionální kamenosochařskou produkci dokládají na území obce i další drobné sakrální památky z 19. století, jako jsou kříže, mariánské a trojiční skulptury.

The dominant feature of the village is the Baroque church of St. Vitus built between 1719 and 1722. At the beginning of the second half of the 19th century more extensive construction works of the building were conducted. It is a single-nave structure with a triangular presbytery in the eastern part, a prismatic tower in the western forefront and a sacristy on the north side. Furniture of the church comes mainly from the 19th century, from the period of classicism and historicist styles. Besides the main altar of St. Vitus there are two side altars in the church consecrated to St. Anne and St. John of Nepomuk. Only one of the three original church bells dated back to 1823, 1884 and 1891 survived the wartime requisitions of metals. The cemetery with a number of sandstone tombstones, of which the classicist tombstone with a relief of mourning genius is worth mentioning, is adjacent to the church. The tombstone is reminiscent of sepulchral works of the Hořice sculptor Josef Rychtera. By the wall of the church ship there is the sandstone cross from 1811 which illustrates the survival of baroque forms in rural environment at the beginning of the 19th century.

There are also many small sacral monuments in the village. An example of high-quality stonework from the late Baroque period is the Marian sculpture (Immaculata) dated back to 1764. There is another statue from the 18th century by the road to Pecka, in the locality Na Mýtě. It is a sculpture of St. John of Nepomuk from 1738 which is an interesting proof of the folklore Baroque. Another statue of St. John of Nepomuk located in the village dates back to 1873 and was made in the the Sucharda family’s workshop in Nová Paka. A sculptural work of high quality is the Marian sculpture from 1894. The Virgin Mary is depicted as the Queen of Angels. The author of the sculpture is Johann Kuhn, a native of the nearby Horní Brusnice, who despite his short life left a significant trace in the sculptural work of the region.

The regional stone-cut production is also illustrated with other minor sacral monuments from the 19th century, such as crosses, Marian and Trinity sculptures.

Die Dominante der Gemeinde bildet die Barockkirche des hl. Veit, in den Jahren 1719-1722 erbaut. Am Anfang der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden am Kirchengebäude bauliche Veränderungen vorgenommen. Es handelt sich um ein einschiffiges Bauwerk mit einem dreieckigen Presbyterium am Osten, einem prismatischen Turm auf der westlichen Stirnseite und der Sakristei an der Nordseite. Die Kircheneinrichtung stammt überwiegend aus dem 19. Jahrhundert, aus dem Klassizismus und in historisierenden Stilen aus neuerer Zeit. Neben dem Hauptaltar des hl. Veit befinden sich in der Kirche zwei Seitenaltäre, der hl. Anna und dem hl. Johannes von Nepomuk geweiht. Von den ursprünglichen drei Kirchenglocken, die aus den Jahren 1823, 1884 und 1891 stammten, hat sich nach den Einschmelzungen zu Kriegszwecken nur eine erhalten. Unmittelbar neben der Kirche befindet sich der Friedhof mit mehreren sandsteinernen Grabmalen, wovon der klassizistische Grabstein mit dem Relief eines trauernden Genius erwähnt werden muss, der mit der Ausführung an andere Friedhofswerke des Hořitzer Bildhauers Josef Rychtera erinnert. An der Mauer des Kirchenschiffes ist ein sandsteinernes Kreuz aus dem Jahre 1811 platziert, das die Überlebung von barocken Formen im ländlichen Milieu noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts belegt.

Auf dem Gemeindegebiet befinden sich ferner mehrere kleine sakrale Denkmäler. Als Beispiel einer hochwertigen Arbeit des Steinmetzenhandwerks aus dem Spätbarock ist die Marienskulptur (Immaculata) aus dem Jahre 1764. An der Straße in Richtung Pecka (Petzka) am Standort Na Mýtě (Auf der Maut) befindet sich eine weitere Statue aus dem 18. Jahrhundert. Es handelt sich um die Skulptur des hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre 1738, die ein interessanter Beleg des Volksbarocks ist. Eine weitere Nepomukstatue, die sich in der Gemeinde befindet, ist mit der Jahreszahl 1873 datiert und wurde in der Steinmetzwerkstätte der Familie Sucharda in Nová Paka (Neupaka) angefertigt. Ein sehr hochwertiges Werk der Bildhauerkunst ist die Statuengruppe mit der Jungfrau Maria aus dem Jahre 1894. Die Jungfrau Maria wird hier als Engelskönigin dargestellt. Schöpfer der Skulptur ist Johann Kuhn, ein Landsmann aus dem unweit gelegenen Horní Brusnice (Oberprausnitz), der trotz seines kurzen Lebens eine kräftige Spur im Bildhauerwerk der hiesigen Region hinterließ.

Die regionale Produktion des Steinmetzenhandwerks belegen auf dem Gemeindegebiet auch weitere kleine sakrale Denkmäler aus dem 19. Jahrhundert – Kreuze, Marien- und Dreifaltigkeitssäulen.