Braunův Betlém – Hřibojedy

Braunův Betlém, jenž byl počátkem nového tisíciletí prohlášen za národní kulturní památku, je dokladem sochařského mistrovství období vrcholného baroka v Čechách. Stejně jako nedaleký areál v Kuksu je spojen s mecenátem hraběte Františka Antonína Šporka.

Hrabě Špork zadal práci na vytvoření Betlému dílně Matyáše Bernarda Brauna v době, kdy už byl vybudován kukský lázeňský komplex. Jako místo pro realizaci Betlému byl vybrán tzv. Nový les, vzdálený asi tři kilometry od tehdejšího kukského zámku. Prvním dílem Braunovy dílny, jež v Novém lese vzniklo ještě před rokem 1725, bylo Vidění sv. Huberta. Na tento reliéf poté navázala řada dalších braunovských děl z let 1726 až 1734. Vznikl tak unikátní krajinný a urbanistický celek skulptur využívající zdejšího skalního podloží.

Z reliéfních prací Braunova dílna vytesala, vedle výše zmíněného Vidění sv. Huberta, především mnohafigurální scény Narození Páně a Příchod Tří králů. Z volných soch zhotovených pro zdejší areál je třeba zmínit především (převážně v nadživotní velikosti provedené) skulptury sv. Jana Křtitele, sv. Jeronýma, poustevníků Garina a Onufria a také zaniklou sochu Hagary. Známá je rovněž Jákobova studna. Pro Nový les byly vytvořeny i sochy Velkého a Malého křesťanského bojovníka, jež byly později přemístěny do prostor špitální zahrady.

Po smrti Františka Antonína Šporka začal Betlém v Novém lese postupně chátrat. Na jeho stavu se negativně podepsala řada faktorů – nešetrné lesní hospodářství, vojenské operace v těsné blízkosti za tzv. bramborové války, těžba kamene pro josefovskou pevnost atd. První snahy o záchranu unikátního barokního sochařského souboru se objevují už v 19. století. Počátkem 20. století zvyšují zájem o Braunovo dílo publikované uměnovědné práce, a tak od třicátých let dochází k záchranným restaurátorským a konzervačním zásahům na zdejších skulpturách, jež pokračují v podstatě až dodnes.

The Braun’s Nativity Scene, which was declared national cultural monument at the beginning of the new millennium, is an evidence of the craftsmanship of sculptors in the period of the high Baroque in Bohemia. As well as the nearby Kuks complex it is connected with the arts patron Count Franz Anton von Sporck.

Count Sporck contracted for the creation of the Nativity Scene the Matthias Bernard Braun’s workshop when the Kuks Baths complex had already been finished. For the place of its creation the so called “New Forest”, situated ca. 3 kilometers far from then Kuks castle, was chosen. The first work created by the Braun’s workshop in the New Forest still before 1725 was the Vision of St. Hubert. Whole series of Braun’s sculptures followed between 1726-1734. Thus was created a unique landscape and urbanistic sculpture complex using the local rock subsoil.

Beside the above mentioned Vision of St. Hubert the Braun’s workshop carved out more relief figural compositions such as the Nativity and Arrival of the Three Kings. From individual sculptures the following, in monumental size created sculptures are to be mentioned primarily: St. John the Baptist, St. Jerome, the Garinus and Onuphrius hermits, and the defunct Hagar’s statue. The Jacob’s Well is also well known. The statues of the small and the big Christian Warrior that were moved to the hospital garden, had been originaly created for the New Forest as well.

When Count Franz Anton von Sporck died the Nativity Scene in the New Forest started deteriorating. It was caused by more factors: inconsiderate forestry, military actions nearby during the so called potato war, stone mining for the Josefov fortress etc. The first efforts to preserve this unique Baroque complex could already be seen in the 19th century. At the beginning of the 20th century arts and scientific publications raised the awareness of the Braun’s work. As a result preserving restoration actions have occurred since the thirties and in fact they have continued to these days.

Brauns Bethlehem, das am Anfang des neuen Jahrtausends als nationales Kulturdenkmal erklärt wurde, ist ein Beleg der Bildhauermeisterschaft im Hochbarock in Böhmen. Genauso wie die unweit von da liegende Anlage in Kukus ist es mit dem Mäzenen Franz Anton Graf von Sporck verbunden.

Graf Sporck vergab die Arbeit zur Erstellung des Bethlehems der Bildhauerwerkstatt von Matthias Bernhard Braun in der Zeit, als bereits die Kukuser Heilbadanlage fertig gestellt war. Der sog. Neuwald wurde als Ort zur Verwirklichung des Bethlehems gewählt, der ungefähr drei Kilometer von dem damaligen Kukuser Schloss entfernt liegt. Das erste Werk von M. B. Braun und seiner Gehilfen, das im Neuwald noch vor 1725 entstand, war der hl. Hubertus. Neben diesem Relief schuf der Künstler danach in den Jahren 1726 bis 1734 weitere Werke. Es entstand so eine einzigartige kulturelle Landschaft mit Reliefs und Statuen, die im gewachsenen Sandstein gehauen sind.

Zu den Reliefs, welche M. B. Braun mit seinen Gehilfen schuf, gehören neben dem hl. Hubertus besonders die mehrfiguralen Darstellungen Geburt Christi, Anbetung der Hirten und Ankunft der heiligen drei Könige. Von freien Skulpturen in diesem Areal nennen wir vor allem (überwiegend in Überlebensgröße dargestellt) den hl. Johannes den Täufer, hl. Hieronymus, die Einsiedler Garinus und Onufrius und auch die bereits untergegangene Statue der Hagara. Bekannt ist gleichfalls der Jakobsbrunnen. Für Neuwelt wurden ferner die Statuen des großen und kleinen Miles Christianus geschaffen, die später in den Spitalgarten übertragen wurden.

Nach dem Tode von Franz Anton Graf von Sporck begann der Bethlehem im Neuwald nach und nach zu verfallen, was durch mehrere Ursachen beeinträchtigt war – rücksichtslose Forstwirtschaft, Durchzug des Militärs in knapper Nachbarschaft während des sog. Kartoffelkrieges, Sandsteinabbau in unmittelbarer Nachbarschaft für die Festung Josefstadt usw. Die ersten Bemühungen zur Rettung der einzigartigen Anlage aus der Barockzeit erscheinen bereits im 19. Jahrhundert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erhöht sich das Interesse für das Werk von M. B. Braun und es erscheinen kunstorientierte Abhandlungen. Seit den Dreißigerjahren werden Rettungs- und Konservierungseingriffe an den Skulpturen vorgenommen, die praktisch bis heute weitergehen.