Čertovy hrady – Doubravice

Lokalita Čertovy hrady, proslulá obrovskými pískovcovými balvany, se nalézá necelé čtyři km od centra Dvora Králové nad Labem, na severním svahu Záleského vrchu. Z geologického hlediska se jedná o křídové pískovce cenomanského stáří. Zvičinský zlom, probíhající v těchto místech nad železniční tratí, způsobil rozrušení zdejších pískovců a následně tak vzniklo balvaniště. Pískovce jsou zde zrnitostně velmi proměnlivé, místy až slepencové. Díky určité geologické výjimečnosti lokality byly Čertovy hrady, rozprostírající se na ploše necelých dvou hektarů, prohlášeny v roce 1949 přírodní památkou.

Romanticky působící mohutné skalní útvary, jež obklopuje smíšený les s ojedinělými starými buky, mohou u návštěvníků vzbuzovat dojem stavebních pozůstatků jakéhosi dávného hradu, což patrně kdysi dalo lokalitě i její název. Jako k mnoha dalším místům naší vlasti, která jsou něčím výjimečná, se vážou i k Čertovým hradům lidové pověsti o jejich vzniku. Jedna z pověstí praví, že si tu chtěl čert vystavět hrad, a proto si nechal navozit na svah kamení, které zde už zůstalo. Jiná pověst se zmiňuje o poustevníku Ivanovi, kterého čerti rušili při modlitbách. Zbožnému muži se nakonec podařilo čerty vypudit, a tak po nich zbyl jen název skal.

Z Čertových hradů měl údajně pocházet také jeden ze základních kamenů použitých při stavbě Národního divadla v Praze. Některé ze zdejších skalních útvarů mají tak dokonalé tvary, až je těžké uvěřit, že se jedná o dílo přírody bez zásahů lidské ruky. Bizarnost tvarů jednotlivých skal přitahovala vždy pozornost sochařů a malířů, kteří nejednou na Čertových hradech našli inspiraci pro svá díla. Dnes jsou Čertovy hrady vyhledávaným turistickým cílem v okolí Dvora Králové nad Labem.

The locality Čertovy hrady, which is famous for the huge sandstone blocks, is situated ca. 4 kilometers from the center of Dvůr Králové nad Labem, at the north side of Záleský hill. From the geological point of view it is chalk sandstone of Cenomanian age. The Zvičina dislocation ranging at this location above the railroad caused disintegration of sandstone and a complex of boulders was then created. The local sandstones vary in their grain composition, partly they are conglomeratic. Due to the particular geological rarity Čertovy hrady, extending to an area of almost 2 hectares, were declared natural monument in 1949.

Romantic rock formations surrounded with mixed forest with unique old beeches can give visitors the impression of remains of an ancient castle, which is probably where its name comes from. As well as with other special places of our country, folk tales explaining its origin are connected with Čertovy kameny. One of them says that the devil wanted to build a castle here, had stones brought to the hill and they have remained there since. Other folk tale mentions a hermit Ivan who was disturbed by devils while praying. The pious man managed to oust the devils finally so that just the name of the rocks has remained.

One of the base stones used for the construction of the National Theatre in Prague allegedly comes from Čertovy hrady. Some of the rock formations are of such perfect shape that none would believe they emerged naturally, without the intervention of human hands. The bizarre shapes of the individual rocks have always attracted the attention of sculptors and painters who have often found inspiration in Čertovy hrady for their works. Today Čertovy hrady is a popular tourist destination in the surroundings of Dvůr Králové nad Labem.

Der Standort Čertovy hrady (Teufelsburgen), berühmt mit riesigen Sandsteinblöcken, befindet sich knapp vier Kilometer von Zentrum der Stadt Dvůr Králové nad Labem (Königinhof) am nördlichen Abhang des Záleský vrch (Zales-Anhöhe) entfernt. Aus geologischer Sicht handelt es sich um cenomanschen Kreide-Sandstein. Der Switschiner Bruch, der hier oberhalb der Eisenbahnstrecke verläuft, verursachte die Erosion der hiesigen Sandsteine und danach entstanden Felsbrocken. Die Körnigkeit des Sandsteins ist hier sehr unterschiedlich, stellenweise sogar als Konglomerate. Wegen bestimmten geologischen Besonderheiten wurden die Teufelsburgen, die sich auf einer Fläche von fast zwei Hektar erstrecken, im Jahre 1949 als Naturdenkmal erklärt.

Die romantisch wirkenden mächtigen Felsformationen, umgeben von Mischwald mit vereinzelten alten Buchen, können bei den Besuchern den Eindruck von Resten uralter Bautätigkeit zu einer einstigen Burg erwecken, was wohl einst dem Ort auch den Namen gab. Wie viele andere Orte unserer Heimat, die mit irgendetwas außergewöhnlich sind, binden sich auch zu den Teufelsburgen volkstümliche Sagen über ihren Ursprung. Eine der Sagen erzählt, dass hier der Teufel eine Burg bauen wollte und deshalb ließ er auf den Hang Steine bringen, die hier dann liegenblieben. Eine andere Sage erwähnt den Eremiten Ivan, den die Teufel bei seinen Gebeten störten. Dem frommen Mann gelang es letztendlich die Teufel zu vertreiben und so blieb nach ihnen nur der Name der Felsen.

Von den Teufelsburgen sollte angeblich auch einer der Grundsteine stammen, die bei dem Bau des tschechischen Nationaltheaters in Prag in die Grundmauern eingesetzt wurden. Einige von den hiesigen Felsformationen haben so perfekte Formen, dass man kaum glauben kann, dass es sich um ein Werk der Natur ohne Eingriff der Menschenhand handelt. Die bizarren Formen der einzelnen Felsen zog immer die Aufmerksamkeit der Bildhauer und Maler an, die hier mehrmals in den Teufelsburgen eine Inspiration zu ihren Werken fanden. Heutzutage sind die Teufelsburgen ein vielbesuchtes Ausflugsziel der Touristen in der Umgebung von Königinhof.