Kohoutův dvůr – Městské muzeum

Celý komplex byl původně uzavřený zemanský dvůr, který v letech 1736–1738 nechal na raně barokních základech postavit  F. A. Berger, úředník hraběte F. A. Šporka. Z původní usedlosti zůstaly tři budovy. Hlavní budovu se špýcharem spojuje vstupní brána s Bergerovým znakem a jeho monogramem. Místo nad průchodem zdobí reliéf sv. Floriána. Na ochozu je socha Imakulaty Marie, po stranách sv. Jan Křtitel a Jan Evangelista. Špýchar, jak ostatně název napovídá, v minulosti sloužil jako sýpka a měl tak pro město velmi významnou funkci.

Kohoutův dvůr získal svůj název asi v polovině 19. století, kdy byl upraven k obývání tehdejším majitelem Aloisem Kohoutem. V současné době je v prostorech Kohoutova dvora městské muzeum. V prvním patře hlavní budovy je od roku 2015 umístěna expozice dokumentující dějiny města a textilního průmyslu na Královédvorsku a ve druhém patře od roku 2013 expozice věnovaná tradiční výrobě vánočních ozdob. V nově zrekonstruované budově Špýcharu je od roku 1998 galerie, přednáškový a výstavní sál. Komplex budov doplňuje třetí objekt, který byl kdysi konírnou. Nádvoří dominuje kamenná barokní studna.

The whole complex was originally a closed yeoman court built on the early Baroque foundations  in 1736–1738 by F. A. Berger, the clerk of Count Sporck, . Only three buildings have been preserved from the original manor. The main building is connected with the Granary by the entrance gate with Berger’s emblem and his monogram. The place above the alley is decorated with the relief of St. Florian. There is the statue of Immaculate Mary on the gallery and of St. John the Baptist and John the Evangelist on the sides. The Granary served in the past as a grange and had a very important role for the town.

The Kohout’s Court gained its name in the middle of the 19th century when it was adapted for living by the then owner Alois Kohout. At present the Municipal Museum is situated in the Kohout’s Court. On the first floor of the main building there has been an exposition since 2015 documenting the history of the town and the textile industry in the Dvůr Králové region, and on the second floor an exhibition since 2013 dedicated to the traditional production of Christmas decorations. Since 1998, a gallery, lecture hall and an exhibition hall have been situated in the newly reconstructed building of the Granary. The complex of buildings is completed by the third building which used to be a stable. The stone Baroque well dominates the courtyard.

Die ganze Anlage war ursprünglich ein geschlossener Landedelmannhof, der in den Jahren 1736-1738 auf frühbarocken Fundamenten F. A. Berger bauen ließ, der Beamter bei Graf F. A. Sporck war. Von dem ursprünglichen Anwesen blieben drei Gebäude übrig. Das Hauptgebäude mit dem Speicher verbindet das Eingangstor mit dem Wappen von F. A. Berger und seinem Monogram. Die Stelle über dem Durchgang ziert das Relief des hl. Florian. Oben am Tor befinden sich die Statuen – Jungfrau Maria (Immaculata), auf den Seiten der hl. Johannes der Täufer und Johann der Evangelist. Der Speicher, wie der Name deutet, diente in der Vergangenheit als Lagerraum und hatte für die Stadt eine sehr bedeutende Funktion.

Den jetzigen Namen Kohoutův dvůr (Kohouthof) erhielt die Anlage ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als er zum Wohnen von dem damaligen Besitzer Alois Kohout hergerichtet wurde. Gegenwärtig ist in den Räumlichkeiten das Stadtmuseum untergebracht. Im ersten Stockwerk des Hauptgebäudes ist seit 2015 die Ausstellung untergebracht, welche die Stadtgeschichte und die Textilindustrie in der Region von Königinhof dokumentiert und im zweiten Stockwerk befindet sich seit 2013 eine Ausstellung, die der traditionellen Produktion von Weihnachtsschmuck gewidmet ist. Im neu renovierten Speicher nebenan ist seit 1998 eine Galerie mit einem Vortrags- und Ausstellungssaal eingerichtet. Die Gebäudeanlage ergänzt ein drittes Gebäude, das einst ein Pferdestall war. Am Hofplatz dominiert ein steinerner barocker Brunnen.