Křížová cesta 21. století – Stanovice

Pozoruhodným souborem děl moderního českého sochařství je Křížová cesta 21. století na zalesněném svahu nad železniční tratí mezi Žirčí a Stanovicemi. S myšlenkou na vytvoření zdejší netradičně pojaté Kalvárie přišel akademický sochař Vladimír Preclík, jenž tak volně navázal na dávnou ideu hraběte Františka Antonína Šporka o vytvoření duchovní dominanty zdejší krajiny. Na realizaci jednotlivých skulptur křížové cesty z hořického pískovce se vedle samotného Vladimíra Preclíka, jenž se jejího dokončení už nedožil, podílela řada dalších sochařů majících vztah k východním Čechám. Jmenovitě: Jan Koblasa, Stanislav Hanzík, Vojtěch Adamec, Jan Hendrych, Čestmír Mudruňka, Ellen Jilemnická, Ivan Jilemnický, Jiří Kačer, Marius Kotrba, Václav Fiala, Michal Šarše, Jaromíra Němcová, Jiří Marek a Daniel Klose. Křížová cesta 21. století byla slavnostně otevřena a posvěcena 4. října 2008 tehdejším královéhradeckým biskupem Dominikem Dukou.

Dokladem vynikající sochařské práce z období vrcholného baroka na území obce je sousoší Nejsvětější Trojice, pocházející z dílny věhlasného umělce Matyáše Bernarda Brauna. Braunova dílna vytvořila řadu sochařských děl ve zdejší oblasti pro hraběte Františka Antonína Šporka, držitele hradišťského panství a zakladatele kukského areálu. Baldachýnová kaple se sousoším Nejsvětější Trojice poutá pozornost, vedle mimořádně kvalitní sochařské práce, také svou neobvykle pojatou architektonickou složkou.

Kamennou památkou z období baroka je rovněž vodní mlýn, čp. 14. Areál sestává z budovy mlýna a hospodářských stavení. Hlavní budova je opatřena mansardovou střechou. Mlýnské zařízení je zčásti původní, v roce 1938 zde byla zřízena ještě vodní elektrárna. Areál původně barokního mlýna tvoří hodnotný architektonický celek a představuje významný doklad vývoje mlynářského řemesla.

A remarkable set of works of modern Czech statuary is the Way of the Cross of the 21st century on the forested hill above the railroad between Žireč and Stanovice. The idea to create this untraditional local Calvary belongs to the academic sculptor Vladimíř Preclík who followed the early idea of Franz Anton von Sporck of creating a spiritual dominance of the local landscape. Beside Vladimír Preclík himself, who had not lived to see its accomplishment, a number of other sculptors associated with the eastern Bohemian region participated in the realization of the individual sculptures of the way of the cross made of the Hořice sandstone. Namely: Jan Koblasa, Stanislav Hanzík, Vojtěch Adamec, Jan Hendrych, Čestmír Mudruňka, Ellen Jilemnická, Ivan Jilemnický, Jiří Kačer, Marius Kotrba, Václav Fiala, Michal Šarše, Jaromíra Němcová, Jiří Marek and Daniel Klose. The Way of the Cross of the 21st century was ceremonially opened on 4th October 2008 by then bishop of Hradec Králové Dominik Duka.

An example of the excellent sculpture work of the high Baroque period in this village is the sculpture of the Holy Trinity coming from the famous Matthias Bernard Braun’s workshop. The Braun’s workshop created a lot of sculptures in the local area for Count Franz Anton von Sporck, the owner of the dominion and founder of Kuks area. The canopy chapel with the sculpture of the Holy Trinity draws attention not only with its extraordinary high quality sculptural work but also with the untraditional concept of its architecture.

The water mill together with the farm buildings no. 14 also represent stone monument coming from the Baroque period. The main building has a gambrel roof. The mill equipment is partly original; in addition hydroelectric power plant was established here in 1938. The area of the original Baroque mill is a valuable architectural complex and represents a significant evidence of the development of the miller craft.

Eine bemerkenswerte Kollektion von Werken moderner böhmischer Bildhauerkunst ist der Kreuzweg des 21. Jahrhunderts am bewaldeten Hang oberhalb der Eisenbahnstrecke zwischen Žireč (Schurz) und Stanovice (Stangendorf). Mit dem Gedanken eines nicht traditionell konzipierten Kalvarienberges kam der akademische Bildhauer Vladimír Preclík, der die längst verflossene Idee des Franz Anton Graf von Sporck wieder aufleben ließ und eine geistige Dominante in der hiesigen Landschaft setzen ließ. An der Realisierung der einzelnen Skulpturen des Kreuzweges aus Hořitzer Sandstein beteiligten sich mehrere weitere Bildhauer, die eine Beziehung zu Ostböhmen haben. Namentlich sind es: Jan Koblasa, Stanislav Hanzík, Vojtěch Adamec, Jan Hendrych, Čestmír Mudruňka, Ellen Jilemnická, Ivan Jilemnický, Jiří Kačer, Marius Kotrba, Václav Fiala, Michal Šarše, Jaromíra Němcová, Jiří Marek und Daniel Klose. Der Kreuzweg des 21. Jahrhunderts wurde am 4. Oktober 2008 vom damaligen Königgrätzer Bischof Dominik Duka feierlich eingeweiht und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Ein Beleg hervorragender Bildhauerarbeit aus der Zeit des Hochbarocks auf dem Gebiet der Gemeinde ist die Statuengruppe der Heiligen Dreifaltigkeit, die aus der Bildhauerwerkstatt des ruhmreichen Künstlers Matthias Bernhard Braun stammt. Brauns Werkstatt schuf mehrere Schöpfungen in der hiesigen Gegend für Franz Anton Graf von Sporck, der Besitzer der Gradlitzer Herrschaft und Begründer der Kukuser Bade-, Schloss- und Hospitalanlage war. Die Baldachin-Kapelle mit der Statuengruppe der Heiligen Dreifaltigkeit fesselt unsere Aufmerksamkeit, da sie neben einer außergewöhnlich hochwertigen bildhauerischen Ausführung auch mit einer nicht üblich aufgefassten Architektur bemerkenswert ist.

Ein steinernes Denkmal aus der Barockzeit ist gleichfalls die Wassermühle Nr. 14. Die Anlage besteht aus dem Mühlengebäude und einigen Wirtschaftsgebäuden. Das Hauptgebäude ist mit einem Mansardendach versehen. Die Mühleneinrichtung ist zum Teil die ursprüngliche, im Jahre 1938 wurde hier noch ein Wasserelektrizitätswerk errichtet. Die ursprünglich barocke Mühlanlage bildet insgesamt eine hochwertige architektonische Einheit und einen bedeutenden Beleg des Müllerhandwerks und dessen Entwicklung.