Kuks

Kuks, coby perla českého baroka, vděčí za svoji slávu hraběti Františku Antonínovi Šporkovi. Tento šlechtic zdědil roku 1684 po svém otci panství Choustníkovo Hradiště. Když byl nedaleko hradišťského sídla objeven minerální pramen, rozhodl se hrabě Špork na tomto místě vybudovat lázeňské a kulturní středisko. Svůj plán začal naplňovat již od roku 1695, hlavní architektonické a sochařské počiny v Kuksu byly realizovány v první čtvrtině 18. století.

Do dnešní doby se toho mnoho nedochovalo z budovy zámku na levém břehu Labe. Kamenný zámek s lázeňským domem nahradil v roce 1710 starší dřevěný objekt. Po úpadku kukských lázní začal zámek chátrat, až byl nakonec na samém počátku 20. století zbořen. Do dnešní doby se ze zámeckého komplexu dochovalo jen přístupové schodiště se sochami tritónů, portál s hraběcím znakem a další nepatrné architektonické fragmenty. Nicméně i na „zámecké“ straně Kuksu můžeme zhlédnout pozoruhodná díla od Matyáše Bernarda Brauna a jeho pomocníků, jimiž jsou sochy Goliáše (původně Herkomana) a Davida.

Mnohem lepší osud než zdejší zámek potkal areál hospitálu na protějším břehu Labe. Hospitál skýtal kdysi útočiště stovce chudých starých mužů z hradišťského panství. Ve východním křídle komplexu sídlil konvent milosrdných bratří, jenž zde měl i lékárnu. Zdejší dochovaná barokní lékárna je dnes unikátem evropského významu.

Centrální částí komplexu hospitálu je kostel Nejsvětější Trojice postavený dle plánů italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho. Pod kostelem se nachází panská krypta. Na terase před kostelem můžeme obdivovat sochy z Braunovy dílny, a sice alegorie osmera blahoslavenství a sochu Náboženství.

Nejpůsobivější jsou dvě řady soch před křídly hospitálu – alegorické postavy ctností a neřestí. Před levým špitálním křídlem se nachází 12 alegorií ctností, jimž předchází socha Anděla blažené smrti. Naopak 12 alegoriím neřestí před pravým křídlem předchází Anděl žalostné smrti. Výše uváděné sochy z Braunovy dílny jsou dnes zastoupeny kopiemi, originály můžeme obdivovat v lapidáriu. Další barokní sochy jsou soustředěny ve špitální zahradě. Dominuje jim skulptura Velkého křesťanského bojovníka, jež je další krásnou ukázkou Braunova sochařského mistrovství.

Kuks, the pearl of the Czech Baroque, owes its glory to Count Franz Anton von Sporck. This nobleman inherited in 1684 from his father the dominion of Choustníkovo Hradiště. When a mineral spring was discovered near his manor house, Count Sporck decided to build a spa and cultural center at this place. He began to realize his plans as early as 1695; the main architectonic and sculptural works in Kuks were conducted in the first quarter of the 18th century.

To these days much has not been preserved from the castle building on the left bank of Elbe. An older wooden object was replaced in 1710 with a stone chateau with a spa house. After the decline of the Kuks Baths, the chateau began to deteriorate until it was finally demolished at the beginning of the 20th century. Only the access staircase with statues of Tritons, the portrait with the count’s emblem and other small architectural fragments survived from the castle complex until present days. However, even on the „castle side“ of Kuks we can see remarkable artworks by Matthias Bernard Braun and his helpers, such as the statues of Goliath (originally Herkomannus) and David.

The area of hospital on the opposite bank of Elbe had a better fortune than the castle. The hospital once provided shelter to hundreds of poor old men from the Hradiště dominion. In the eastern wing of the complex was a convent of brothers of mercy who also had a pharmacy there. Today the preserved Baroque pharmacy is unique in Europe.

In the central part of the hospital complex there is the Church of the Holy Trinity built according to the plans of the Italian architect Giovanni Battista Alliprandi. Below the church there is the feudal crypt. On the terrace in front of the church we can admire the sculptures from the Braun’s workshop, namely, the allegory of the Blessing Eight and the Statue of Religion.

The most impressive are the two rows of statues in front of the wings of the hospital – allegorical figures of virtues and vices. There are 12 allegories of virtues in front of the left wing of the hospital, preceded by the statue of Angels of Blissful Death. On the other hand, 12 allegories of vices in front of the right wing are preceded by the Angel of Silent Death. The above-mentioned statues from Braun’s workshop are now replaced by copies; the originals can be found in the lapidary. Other Baroque sculptures are concentrated in the hospital garden. The most dominating of them is the sculpture of big Christian Warrior, which is another beautiful example of Braun’s sculptural craftsmanship.

Kuks, deutsch Kukus, als Perle des böhmischen Barocks, dankt seinem Ruhm Franz Anton Graf von Sporck. Dieser Adelige erbte 1684 nach seinem Vater die Herrschaft Choustníkovo Hradiště (Gradlitz). Als unweit des Gradlitzer Herrschaftssitzes eine Mineralquelle entdeckt wurde, entschied sich Graf Sporck hier ein Heilbad mit Kulturvergnügungen (Belustigungen) zu errichten. Seinen Plan begann er bereits seit 1695 umzusetzen, die wichtigsten architektonischen und bildhauerischen Ziele wurden bereits im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts realisiert.

Bis in die heutige Zeit blieb vom Schlossgebäude am linken Elbeufer kaum etwas übrig. Das steinerne Schloss mit dem Badehaus ersetzte im Jahre 1710 das ältere hölzerne Gebäude. Nachdem das Kukuser Heilbad seinen Ruhm verlor, verfiel das Schloss, bis es letztendlich am Anfang des 20. Jahrhunderts ganz abgerissen wurde. Bis in die heutigen Tage blieben von der Schlossanlage nur die Zugangstreppe mit zwei Tritonen, das Wappen des Grafen und weitere winzige architektonische Fragmente übrig. Nichtsdestoweniger auch auf der „Schlossseite“ von Kukus können wir bemerkenswerte Werke von Matthias Bernhard Braun und seinen Gehilfen betrachten – die Statuen Goliath (ursprünglich Herkomanus) und David.

Ein viel besseres Schicksal als das hiesige Schloss begegnete die Hospitalanlage auf dem gegenüberliegenden Elbeufer. Das Hospital gewährte einst die Unterkunft für Hundert arme alte Männer (Pfründner) von der Gradlitzer Herrschaft. Im östlichen Flügel der Anlage hatte ihre Unterkunft der Konvent der Barmherzigen Brüder, die hier ferner eine Apotheke unterhielten. Die hiesige erhalten gebliebene barocke Apotheke ist heutzutage ein Unikat von europäischer Bedeutung.

Den zentralen Teil der Hospitalanlage bildet die Kirche Heiligen Dreifaltigkeit, nach den Plänen des italienischen Architekten Giovanni Battista Alliprandi erbaut. Unter der Kirche befindet sich die herrschaftliche Krypta. Auf der Terrasse vor der Kirche können wir die Statuen von M. B. Braun und seiner Gehilfen bewundern und zwar die Allegorien von acht Seeligkeiten und die Statue Glaube.

Am eindrucksvollsten sind zwei Reihen von Statuen vor den Hospitalflügeln – die allegorischen Figuren der Tugenden und Laster. Vor dem linken Spitalflügel befinden sich 12 Allegorien der Tugenden am Anfang mit dem Engel des glückseligen Todes. Dagegen den 12 Lastern (Untugenden) vor dem rechten Hospitalflügel geht der Engel des beklagenswerten Todes im Voraus. Die hier platzierten Statuen von M. B. Braun und seiner Gehilfen sind heutzutage Kopien, die Originale können wir im Lapidarium bewundern. Weitere Barockstatuen sind im Spitalgarten konzentriert. Hier dominiert die Skulptur des großen Christlichen Kämpfers (großer Miles Christianus), die ein weiteres Meisterstück Brauns ist.