Lázně Bělohrad a Byšičky

Na území lázeňského města a integrovaných obcí se nachází celá řada architektonických i sochařských památek.
Zdejší zámek je původně renesanční stavba z druhé poloviny 16. století, jež byla kolem roku 1720 barokně přestavěna nákladem hraběte Bertolda Viléma z Valdštejna. Za autora barokní přestavby zámku bývá považován významný architekt Jan Blažej Santini-Aichl. Bělohradský zámek je čtyřkřídlý, převážně dvoupatrový objekt. V zámeckém parku je shromážděn soubor starých hraničních kamenů. V prostorách empírové zámecké oranžerie se nachází od roku 1959 Památník Karla Václava Raise.
Farní kostel Všech svatých je poprvé písemně připomínán již roku 1354. Stávající barokní podobu získal v letech 1689-1700. Pozoruhodnou sepulkrální památkou v kostele je barokní mramorová deska s bronzovým valdštejnským znakem, kryjící hrobku před hlavním oltářem. Nedaleko kostela Všech svatých se nacházejí barokní skulptury sv. Blažeje a sv. Václava.
Další sakrální stavbou na území města je kostel sv. Petra a Pavla na Byšičkách. Ten je dnes jediným viditelným pozůstatkem středověké vsi, jež zanikla za třicetileté války. Původně zde stál románský kostelík, ze kterého se dochovala apsida vystavěná z kvádříkového zdiva. V období gotiky byl kostel rozšířen, kolem roku 1718 získal barokní podobu. Věž byla k západnímu průčelí připojena až roku 1850. Kolem kostela se rozprostírá hřbitov, na němž můžeme zhlédnout náhrobky spisovatelky Leontýny Mašínové, hudebního skladatele Karla Moora a herce Jiřího Letenského. Působivé místo s osamoceným kostelem a hřbitovem inspirovalo Karla Jaromíra Erbena k sepsání básně Svatební košile.
V místní části Hřídelec se nalézá klasicistní kostel sv. Jiří, který byl v letech 1839-1841 vystavěn na místě staršího chrámu.
Z řady kamenosochařských realizací na území města je třeba zmínit raně barokní sloupová boží muka na Malém náměstí. Mezi památkově chráněnými objekty nalézáme rovněž barokní mariánskou sochu v místní části Uhlíře. V místní části Brtev byla za kulturní památku prohlášena kamenná kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého z novopacké dílny Suchardů, jež je pěkným dokladem prolínání doznívajících barokních forem s klasicismem ve venkovském prostředí. Památkově chráněn je i hrubě opracovaný kamenný (smírčí) kříž, nacházející se na katastru Prostřední Nové Vsi, při místní komunikaci.