Lesní pramen Kalíšek

Lesní pramen Kalíšek je vytesaný v kameni a je znám už od pradávna. Dle pověsti se zde konala tajná shromáždění nekatolíků v dobách temna. Scházely se zde i stávkové výbory v dobách dělníků proti nelidským mzdám. Pramen, který zde vytéká, byl vždy křišťálové čirý, chladný a osvěžující. Kdysi zde byl zřízen vodovod vedený od Kalíšku až do Hořic. Voda odtud tekla potrubím z borových kmenů do 5 městských kašen až do konce 19. století, kdy voda přestala dostačovat potřebám hořických občanů. Roku 1926 bylo rozhodnuto o rekonstrukci Kalíšku z důvodu nevyhovujícího stavu a roku 1939 zorganizoval radní Karel Janovský sbírku, která vynesla na tehdejší poměry neuvěřitelnou částku 2 800 korun. Dne 6. července téhož roku byla studánka slavnostně otevřena. Stezka vedoucí ke Kalíšku se nazývá Malátova. Byla pojmenována po oblíbeném hudebním skladateli trávícím každoročně prázdniny na Dachovech.

The forest spring Kalíšek is carved in stone and has been known since ancient times. According to the rumor, there were secret gatherings of non-Catholics in dark times. There were also strike committees in the days of workers against inhuman wages. The spring flowing out here was always crystal clear, cool and refreshing. Once there was a water pipeline from Kalisek to Hořice. The water flowed through pine tree trunks into 5 city fountains until the end of the 19th century, when the water ceased to meet the needs of Hořic citizens. In 1926, it was decided to reconstruct Kalíška due to the unsatisfactory condition and in 1939 the councilor Karel Janovský organized a collection that brought an incredible sum of CZK 2,800 at that time. On 6 July of the same year, the well was officially opened. The path leading to Kaliska is called Malátova. It was named after a popular music composer who spends every year on Dachov.

Die Waldquelle Kalíšek ist in Stein gehauen und seit der Antike bekannt. Dem Gerücht zufolge gab es in dunklen Zeiten geheime Versammlungen von Nichtkatholiken. Es gab auch Streikkomitees in den Tagen der Arbeiter gegen unmenschliche Löhne. Die Quelle, die hier herausfloss, war immer kristallklar, kühl und erfrischend. Einmal gab es eine Wasserleitung von Kalisek nach Hořice. Das Wasser floss durch Kiefernstämme in fünf Stadtbrunnen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, als das Wasser nicht mehr den Bedürfnissen der Bürger von Hořic entsprach. 1926 wurde die Rekonstruktion von Kalíška aufgrund des unbefriedigenden Zustands beschlossen. 1939 organisierte der Stadtrat Karel Janovský eine Sammlung mit einer unglaublichen Summe von 2.800 CZK. Am 6. Juli desselben Jahres wurde der Brunnen offiziell eröffnet. Der Weg nach Kaliska heißt Malátova. Es wurde nach einem populären Musikkomponisten benannt, der jedes Jahr auf Dachov verbringt.