Městské muzeum

Hořické muzeum bylo založeno v r. 1887 jako Archeologický a musejní spolek z iniciativy zdejších vlastenců děkana Bohumila Hakla, prvního ředitele sochařské školy Viléma Dokoupila a účetního občanské záložny Františka Pokorného. Muzejní sbírky se rozrůstaly především formou darů místních sousedů a také správa města svěřila spolku do opatrování staré městské památky. Velký význam pro rozvoj hořického muzea měly i obě velké pražské výstavy – Jubilejní v r. 1891 a Národopisná výstava českoslovanská v r. 1895. Zpočátku byly sbírky umístěny v budově radnice, od r. 1903 v nové školní budově Na Daliborce a od r. 1942 dosud sídlí muzeum v novorenesanční budově čp. 160 na náměstí Jiřího z Poděbrad. V r. 1937 se mění název na Vlastivědné museum okresu hořického, v r. 1946 k němu bylo připojeno dosud samostatné Podkrkonošské průmyslové museum a Galerie plastik a v r. 1960 bylo v souladu s územní reorganizací přeměněno na muzeum městské. V jeho depozitářích najdeme cenné sbírky historické, archeologické, národopisné a umělecké. V letech 2017 – 2019 prošla budova hořického muzea rozsáhlou rekonstrukcí, jejímž výsledkem budou moderní interaktivní expozice zaměřené na místní kamenickou a sochařskou tradici.

 

The Hořice Museum was founded in 1887 as an Archaeological and Musical Society at the initiative of the local patriots of Dean Bohumil Hakl, the first director of the sculpture school Vilém Dokoupil and the accounting civilian František Pokorný. Museum collections have grown mainly in the form of donations from local neighbors, and the administration of the city has entrusted the association to the preservation of the old urban monument. Two great Prague exhibitions – the Jubilee in 1891 and the Czechoslovak Ethnographic Exhibition in 1895 – were of great importance for the development of the Hořice Museum. Initially, the collections were placed in the town hall building, from 1903 in the new school building Na Daliborce and from 1942 the museum is still housed in the neo-Renaissance building No. 160 in Jiřího z Poděbrad. In 1937 the name of the village of the Hořice District Museum was changed, in 1946 there was attached a separate Museum of the Podkrkonoš Industrial Museum and the Gallery of Sculpture and in 1960 it was transformed into an urban museum in accordance with the territorial reorganization. In its depositories we find valuable collections of historical, archeological, ethnographic and artistic. Between 2017 and 2019, the building of the Hořice Museum underwent extensive reconstruction, resulting in a modern interactive exhibition focusing on the local stone and sculptural tradition.

Das Hořice-Museum wurde 1887 auf Initiative der örtlichen Patrioten von Dean Bohumil Hakl, des ersten Direktors der Bildhauerschule Vilém Dokoupil und des Buchhalters František Pokorný als Archäologische und Musikalische Gesellschaft gegründet. Die Sammlungen des Museums sind hauptsächlich in Form von Spenden lokaler Nachbarn gewachsen, und die Verwaltung der Stadt hat den Verein mit der Bewahrung des alten städtischen Denkmals beauftragt. Zwei große Prager Ausstellungen – das Jubiläum von 1891 und die tschechoslowakische ethnographische Ausstellung von 1895 – waren für die Entwicklung des Hořice-Museums von großer Bedeutung: Die Sammlungen befanden sich zunächst im Rathausgebäude, ab 1903 im neuen Schulgebäude Na Daliborce und ab 1942 Das Museum befindet sich noch im neo-renaissance-Gebäude Nr. 160 in Jiřího z Poděbrad. Im Jahr 1937 wurde der Name des Bezirksmuseums Hořice geändert, 1946 wurde ein eigenes Museum des Industriemuseums Podkrkonoš und der Skulpturengalerie angebracht und 1960 wurde es entsprechend der territorialen Umgestaltung in ein städtisches Museum umgewandelt. In seinen Lagerstätten finden wir wertvolle Sammlungen von historischen, archäologischen, ethnographischen und künstlerischen Sammlungen. Zwischen 2017 und 2019 wurde das Gebäude des Hořice-Museums umfassend rekonstruiert, wodurch eine moderne interaktive Ausstellung mit Schwerpunkt auf der lokalen Stein- und Skulpturentradition entstand.