Pamětní deska Antonína Schulze

Antonín Schulz se narodil roku 1852 v Pelhřimově, jeho jméno je však spjato především se Dvorem Králové. Schulz, jakožto vystudovaný právník, pracovně působil na královédvorském soudu. Především se ale zajímal o historii města a jeho památky. Antonín Schulz byl prvním, kdo uspořádal královédvorský městský archiv, rovněž stál u zrodu zdejšího muzea. K poznání dějin Dvora Králové přispěl několika publikacemi, ve kterých zúročil poznatky, jež získal studiem písemných pramenů při pořádání městského archivu. Ze Schulzova podnětu byly založeny také městské sady, jež dnes nesou jeho jméno. V parku se nachází pomník s nově vytvořenou sklocementovou deskou na paměť A. Schulze, jež nahradila ztracenou bronzovou desku z roku 1931, pořízenou místním Okrašlovacím spolkem. Královédvorského patriota, historika, spisovatele a dramatika připomíná rovněž deska na domě čp. 109 v Palackého ulici, kde A. Schulz žil a pracoval.

Antonín Schulz was born in 1852 in Pelhřimov but his name is primarily associated with Dvůr Králové. Schulz, as a qualified lawyer, worked at the court in Dvůr Králové.  But above all he was interested in the history of the town and its monuments.  Antonín Schulz was the first who arranged the municipal archive of Dvůr Králové and he also participated in the establishment of the local museum. He contributed to the history of Dvůr Králové with several publications in which he made good use of the knowledge gained by studying written sources while arranging the municipal archive. The municipal park which bears his name now has also been set up at Schulz’s initiative. In the park there is a memorial with a newly created glass-cement plaque to commemorate A. Schulz which has replaced the lost bronze plate from 1931, made by the local Adorning Society. This patriot, historian, writer and dramatist is also commemorated with a plaque on the house no. 109 in Palackého Street where A. Schulz lived and worked.

Antonín Schulz ist 1852 in Pelhřimov (Pilgram) geboren, sein Namen ist jedoch vor allem mit Dvůr Králové (Königinhof) verbunden. Schulz als studierter Rechtsanwalt war arbeitsmäßig am Königinhofer Gericht tätig. Er interessierte sich jedoch vor allem für die Stadtgeschichte und ihre Denkmäler. Antonín Schulz war der erste, der das hiesige Stadtarchiv ordnete, er stand gleichfalls an der Wiege des hiesigen Museums. Zu der Geschichtserkundung von Königinhof trug er mit einigen Veröffentlichungen bei, wo er die Kenntnisse veröffentlichte, die er mit dem Studium von Dokumenten bei der Ordnung des Stadtarchivs gewann. Aus seinem Anlass wurde auch der Stadtpark angelegt, der heutzutage seinen Namen führt. Im Park befindet sich ein Denkmal mit der neu geschaffenen Gedenktafel an A. Schulz aus Glaszement, welche die verlorene Bronzetafel von 1931 ersetzte, die damals vom Verschönerungsverein angeschafft wurde. An den Königinhofer Patrioten, Geschichtsforscher, Schriftsteller und Dramatiker erinnert gleichfalls die Tafel am Haus Nr. 109 in der Palacký-Straße, wo A. Schulz lebte und arbeitete.