Šindelářská věž

Šindelářská věž je jedinou dochovanou z původních 4 hradebních věží, které střežily vstup do města. Na výšku má 20 m a v průměru 7 m. Její základy jsou cca 1 m v tvrdém jílu. Své jméno dostala podle ulice, v níž měli své dílny výrobci šindelů. Do roku 1791 zdobil věž i malý orloj. Přestože se její sláva nemůže rovnat slávě šikmé věži v italské Pise, zajímavé je, že při pohledu z Věžní ulice je vidět, že i Šindelářská věž je mírně nakloněná a opírá se o sousední dům. U věže si také můžete povšimnout zbytku hradební zdi. Vnitřní prostory bohužel nejsou veřejnosti zpřístupněny.

The Shingle Tower is the only one preserved of the original 4 fortification towers that guarded the entrance to the town. It’s height is 20 meters and the diameter is  7 meters. Its foundations are about 1 meter deep in hard clay. The name comes from the street where the shingle makers had their workshops. Until 1791 the tower was also decorated with a small astronomical clock. Although its fame cannot be equal to the glory of the Leaning Tower in Pisa it is interesting that when seen from the Věžní Street, the Shingle Tower seems to be slightly leaning and to rest on the neighboring house. Remains of the fortification wall can be seen next to the tower. Unfortunately, the interior is not accessible to the public.

Der Schindelturm ist der einzige übriggebliebene von den ursprünglich vier Stadtbefestigungstürmen, die den Zugang in die Stadt überwachten. Er ist 20 m hoch und im Durchschnitt hat er 7 Meter. Seine Fundamente befinden sich ca. 1 m im harten Lehm und den Namen erhielt er nach der Gasse, wo die Schindelerzeuger ihr Handwerk ausübten. Bis 1791 zierte den Turm auch eine kleine Aposteluhr. Trotzdem sich sein Ruhm nicht mit dem schiefen Turm in der italienischen Stadt Pisa ausgleichen kann, ist interessant, dass bei dem Anblick von der Věžní-Gasse zu sehen ist, dass auch der Schindelturm leicht geneigt ist und sich an das benachbarte Haus stützt. Beim Turm können wir ferner Reste der Stadtmauer sehen. Die Innenräume sind leider für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.