Smetanovy sady

V r. 1900 byly z iniciativy hudebního spolku Dalibor na úpatí Gothardu založeny Smetanovy sady, do nichž byl v r. 1903 umístěn první pomník Bedřicha Smetany, dílo Mořice Černila. K němu v r. 1910 přibyl i první pomník Antonína Dvořáka dle návrhu Miloslava Vávry. Postupem času byla tato přírodní galerie doplněna pomníky dalších významných osobností českého národa – Petra Maixnera (Václav Suchomel, 1914), Mikoláše Alše (František Duchač Vyskocil, 1922) a slovenského hrdiny Juro Jánošíka (Franta Úprka, 1919). Symbolem Hořic se stala půvabná plastika Krakonoše od Ladislava Šalouna (1908). Připomínkou husitské tradice je sousoší Husité na stráži (Václav Suchomel, 1903). Před základní školou Na Daliborce v sousedství sadu upoutá dvojice dětských postav – Přátelé stromoví (Václav Suchomel, 1910). Před sokolovnou je umístěn pomník Tyrš – Myslitel.

In 1900 the initiatives of the musical ensemble Dalibor led to the planting of the Smetana Park at the foot of the Gothard Hill. In 1903 the first-ever monument depicting the composer Bedfich Smetana by Moric Cernil was unveiled here. In 1910 this open-air gallery was enlarged by a monument of the composer Antonin Dvorak which was designed by Miloslav Vdvra and over time more statues of renowned Czech figures were added – the statue of the painter Petr Maixner (Vaclav Suchomel, 1914), the painter MikoldsAles (Frantisek Duchac Vyskocil, 1922) and the Slovak national hero furo Jdnosik (Franta Uprka, 1919). The charming sculpture ofKrakonos, the mythical lord of the Giant Mountains (1908) by ladislav Saloun became the sym­bol of Hofice. The Hussite tradition is commemorated by the sculpture Hussites on Guard (Vaclav Suchomel, 1903). In front of the elementary school Na Daliborce there is a sculpture of two children Friends of Trees (Vaclav Suchomel, 1910). And near the Sokol Hall there is a statue of Miroslav Tyrs, the founder of the Sokol sports union — Thinker.

Im Jahr 1900 wurde aufgrund der Initiative des Musikvereins Dalibor am Fuß des Hügels Gothard der Smetana Park gegründet, in den 1903 dem erste Denkmal des Komponisten Bedfich Smetana, das Werk von Mofic Cernil aufgestellt wurde. Dazu kam 1910 auch das erste Denkmal des Komponisten Antonin Dvofdk nach dem Entwurf des Bildhauers Miloslav Vdvra. Allmählich ergänzten diese Naturgalerie andere Den­kmäler weiterer bedeutender Persönlichkeiten des tschechischen Volks — Maler Peter Maixner (von Vaclav Suchomel, 1914), Maler Mikolds Ales (von Frantisek Duchac Vyskocil, 1922) und der slowakische Held Juro Jdnosik (von Franta Uprka, 1919). Zum Symbol von Hofice wurde die wunderschöne Plastik des Rübeza­hls von ladislav Saloun (1908). An die Hussitentradition erinnert die Statuengruppe Hussiten auf Wache (von Vaclav Suchomel, 1903). Vor der Grundschule Na Daliborce in der Nähe des Parks steht die Plastik eines Kinderpaars — Freunde der Bäume (von Vdclav Suchomel, 1910). Vor der Turnhalle befindet sich das Denkmal Tyrs – Denker.