Sochařsko-kamenická škola

Veliké zásoby kvalitního pískovce a dlouholetá sochařská a kamenická tradice vedly v r. 1884 k založení známé odborné školy pro zpracování kamene, první svého druhu v bývalém rakousko-uherském mocnářství. Díky kvalitnímu pedagogickému sboru i školním osnovám poskytoval tento ústav od samého počátku velmi dobré vzdělání a stal se záhy vyhledávaným. Mezi nejvýraznějšími učitelskými osobnostmi spatřujeme např. prvního ředitele školy Viléma Dokoupila, sochaře Mořice Černila a Quida Kociána, architekty Václava Weinzettla, Bohuslava Moravce a Františka Blažka a řadu dalších. Mezi nejvýznamnějšími žáky školy můžeme uvést např. Jana Štursu, Bohumila Kafku, Quida Kociána, Ladislava Kofránka, Otakara Kubína, Vlastu Prachatickou, Vladimíra Preclíka, z mladší generace pak Kurta Gebauera a Ellen Jilemnickou. Školní budova byla postavena vletech 1890-1891 podle plánu Viléma, rytíře z Dodereru a na počátku 20. století rozšířena přístavbou 2. poschodí podle plánu arch. Františka Blažka. Ohradní zeď školy zdobí sochy osmi významných výtvarníků, působících v Čechách v osmi staletích (Opat Božetěch, Petr Parléř, Matěj Rejsek, Paolo della Stella, Fischer z Erlachu, Ferdinand Maxmilián Brokof, Kilián Ignác Dienzenhofer a Václav Levý), které vytvořil Mořic Černil. Před školou jsou osazena díla nejvýznamnějších žáků školy – Mrtvý Ábel (Quido Kocián, 1920) a Probuzení (Jan Štursa, 1923). V budově sídlila od svého založení v r. 1908 známá Galerie plastik.

 

The deposits of sandstone and the long tradition ofsculpture and stonemasonry led to the establishment of the famous vocational school of stonemasonry in 1884. It was the first school of its kind in the Austro-Hunga-rian Empire. Thanks to excellent teachers and well designed school curricula the schooling provided reached very high standards and soon after the school became frequently sought after. Among the most prominent teachers were for instance the school’s first headmaster Vilem Dokoupil, sculptors Mofic Cernil and Quido Kocidn, architects Vaclav Weinzettel, Bohuslav Moravec and Frantisek Blazek and a number of others. The long list of the school’s most accomplished graduates includes Jan Stursa, Bohumil Kafka, Quido Kocidn, Ladislav Kofrdnek, Otakar Kubin, Vlasta Prachatickd, Vladimir Preclik, among younger generations Kurt Gebauer and Ellen Jilemnickd. The school was built in 1890 — 1891 according to the design of Vilem, the knight of Doderer. At the beginning of the 20th century second floor designed by architect Frantisek Blazek was constructed. The wall surrounding the school is decorated by sculptures oj renowned artists who worked in the Czech lands over the period of eight hundred years (Opat Bozetech, Petr Parlef, Matej Rejsek, Paolo della Stella, Fischer of Erlach, Ferdinand Maxmilian Brokof, Kilian Ignac Dientzenhofer and Vaclav Levy) by Mofic Cernil. In front of the school there are sculptures by major graduates of the school – Abel Slain (Quido Kocidn, 1920) and Awakening (Jan Stursa, 1923). Since its establishment in 1908 the Sculpture Gallery has been based in the school.

Große Vorräte an hochwertigem Sandstein und eine langjährige Bildhauertradition führten 1884 zur Gründung der bekannten Fachschule für Stein verarbeitung, der ersten ihrer Art in der ehemaligen öster­reichisch-ungarischen Monarchie. Dank der hervorragenden pädagogischen Führung und dem Lehrplan bot dieses Institut von Anfang an eine sehr gute Ausbildung an und wurde schnell renommiert. Zu den bedeu­tendsten Lehrerpersönlichkeiten zählt z.B. der erste Schuldirektor Vilem Dokoupil, die Bildhauer Mofic Cernil und Quido Kocidn, die Architekten Vaclav Weinzettel, Bohuslav Moravec und Frantisek Blazek und viele andere. Zu den bedeutendsten Schülern gehören z.B. Jan Stursa, Bohumil Kafka, Quido Kocidn, Ladislav Kofrdnek, Otakar Kubin, Vlasta Prachatickd, Vladimir Preclik, von der jüngeren Generation dann Kurt Gebauer und Ellen Jilemnickd. Das Schulgebäude wurde in den Jahren 1890-1891 nach den Plänen von Wilhelm Ritter von Doderer gebaut und Anfang des 20. Jahrhunderts um den Anbau des 2. Stockwerks nach den Plänen des Architekten Frantisek Blazek erweitert. Die Mauer um die Schule schmücken Statuen acht bedeutender bildender Künstler, die in Böhmen während acht Jahrhunderte tätig waren (Abt Bozetech, Peter Parier, Matej Rejsek, Paolo della Stella, Fischer von Erlach, Ferdinand Maximilian Brokoff, Kilian Ignaz Dientzenhofer und Vaclav Levy), die von Mofic Cernil stammen. Vor der Schule sind die Werke der berühmtesten Schüler aufgestellt – Der tote Abel (Quido Kocidn, 1920) und Erwachen (Jan Stursa, 1923). In dem Gebäude hatte von ihrer Gründung an im Jahr 1908 die bekannte Galerie der Plastiken ihren Sitz.