Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Kvalitní sochařská práce z 1. třetiny 18. století vyšlá z okruhu tzv. Braunových následovníků. Dominanta náměstí u kostela sv. Jana Křtitele. Sousoší postaveno na třícípé základně, každý cíp základny zakončen podstavcem a na něm socha. Průčelí celého sousoší natočeno na východ. V jihozápadním cípu základny stojí socha sv. Judy Tadeáše- světce s hlavou natočenou vlevo a v levé ruce drží dekorativní oválný štít, nahoře a dole se závitem voluty a ve středu plochy s reliéfem Krista. V pravé ruce drží kyj. Na jihozápadní stranu je natočena socha sv. Barbory- pravou rukou se opírá o válcovou stavbu, nahoře s věžičkou a lucernou, v levé ruce drží pozvednutou číši a k ní nahoru natáčí hlavu. Na třetím cípu podstavce na sever stojí sv. Šimon- apoštol vzhlížející vzhůru vpravo s pravou rukou na hrudi a levou rukou přes levé rámě přidržuje pilu. Nad základnou se zvedá třícípý pilíř jako střední část sousoší. Cípy do stran mají voluty nahoře, větší dole a kladí z triglyfů. Plocha průčelní strany má ve vpadlé zdrsněné ploše vystouplý složitý plošný rokokový dekor. Pod korunní římsou nástavce je do průčelí umístěn složitě dekorativní rokajový rám s volutami a v oválu ve středu je reliéf P. Marie s Ježíškem. Nad korunní římsou, kterou tvoří zdola- pásek, obloun, deska, pásek, podvalek, je v čelní straně nástavce andílek na oblaku, držící v levé ruce planoucí srdce. Andílci také na dalších stranách na tomto místě. Dvě hlavičky andílků na mraku jsou také na dolních volutách horního podstavce na průčelí. Postranní plocha cípů do stran mezi volutami středního pilíře a nástavce je zdobená zavěšenými střapci. Zcela nahoře, natočená do průčelí sochy, stojí dramaticky komponovaná skupina tří postav. Dva stojící andělé, z nich čelně levý se sklání ke klesajícímu sv. Janu Nepomuckému, který v pravé ruce drží zvednutý krucifix a k němu natáčí vpravo hlavu. Po levé ruce sv. Jana Nepomuckého je barokní modlitební pultek tvarovaný plasticky s volutami a na něm leží třícípá světcova čapka. Stojící anděl čelně vpravo hledí vzhůru přes své levé rámě a pravou rukou ukazuje na zvedající se křídla, určená světci. Celý výjev se děje na sochařsky tvarovaných oblacích.

It is a high-quality sculptural work from the first third of the 18th century coming from the group of the so-called Braun’s followers. It is a dominant feature of the square by the Church of St. John the Baptist. The sculpture was built on a three-corner plinth; each corner of the plinth is completed with a base and a sculpture on it. The front side of the whole sculpture is directed to the East. At the southwest corner of the base there is a statue of St. Judy the Apostle – the saint with his head turned to the left and holding a decorative oval shield in his left hand, with a volute thread on the top and bottom, and with the relief of Christ in the middle of its surface. He holds a club in his right hand. On the southwest side there is a statue of St. Barbara with her right hand resting on a cylindrical structure, with a turret and a lantern on the top, holding a goblet in her left hand and turning her head toward it. St. Simon the Zealot stands on the third corner of the plinth – the apostle looking upward right with his right hand on his chest and his left hand holding a saw. Above the base a three-point pillar is raised as the middle part of the sculpture. The points on the sides have volutes on the top, larger ones on the bottom, and an epistaton of triglyphs. The face of the front side is decorated with a complicated flat Rococo decor in the sunken and ragged surface. Below the crown cornice of the attachment a complex decorative rocaille frame with volutes is placed in the forefront, and in the center of the oval there is the relief of the Virgin Mary with small Jesus. The crown cornice of the attachment is made (from bottom to top) of closer, roll, plate, closer, and quarter round. Above it there is a small angel on a cloud in the front end of the attachment, holding a burning heart in his left hand. Angels are also on other sides of this place. The two angel heads on the cloud are also on the lower volutes of the upper base of the forefront. The side surface of the corners between the volutes of the middle pillar and the attachment is decorated with hinged tassels. A dramatically composed group of three figures stands on the very top to the face of the statue – two standing angels, of which the front left one leans towards the descending St. John of Nepomuk, who holds a raised crucifix in his right hand and turns his head to the right. By the St. John of Nepomuk’s left hand there is a baroque prayer table plastically formed with volutes, and the saint’s cap lies on it. The standing angel on the face right side looks upward over his left shoulder and his right hand points to the rising wings determined for the saint. The whole scene is situated on sculptured clouds.

Es handelt sich um eine hochwertige Schöpfung aus dem 1. Drittel des 18. Jahrhunderts von Nachfolgern aus dem Umkreis des Bildhauers Matthias Bernhard Braun. Sie dominiert dem Platz bei der Kirche des hl. Johannes des Täufers. Die Statuengruppe wurde auf einer dreizipfeligen Basis aufgestellt, auf jedem Zipfel der Basis befinden sich ein Sockel und darauf eine Statue. Die Stirnseite der ganzen Statuengruppe ist gegen Osten orientiert. Am südwestlichen Zipfel der Basis steht die Statue des hl. Judas Thaddäus – der Heilige wendet den Kopf nach links und in der linken Hand hält er ein dekoratives ovales Schild, oben und unten mit einer Zierspirale und in der Reliefmitte mit Christus. In der rechten Hand hält er eine Keule. Zur südwestlichen Seite ist die Statue der hl. Barbara orientiert – mit der rechten Hand stützt sie sich an ein zylindrisches Bauwerk, oben mit einem kleinen Turm und Laterne, in der linken gehobenen Hand hält sie einen Kelch und wendet dazu ihren Kopf. Am dritten Basiszipfel auf der Nordseite steht der hl. Apostel Simon – er blickt nach rechts hinauf mit der rechten Hand auf der Brust und mit der linke Schulter hält er eine Säge. Über der Basis erhebt sich ein dreizipfeliger Pfeiler als Mittelteil der Statuengruppe. Die Zipfel in die Seiten haben oben Voluten, unten größere und Balken aus Triglyphen. Die Fläche der Stirnseite hat auf der nach innen gewölbten rauen Fläche ein hervortretendes kompliziertes Rokoko-Flächendekor. Unter dem Kranzgesims des Aufsatzes ist in die Stirnseite ein komplizierter dekorativer Muschelwerkrahmen mit Voluten platziert und im Oval in der Mitte befindet sich das Relief der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind. Über dem Kranzaufsatz, von unten gesehen mit einem Band, Rundstab, Tafel, Band und Wulst gebildet, befindet sich auf der Stirnseite des Aufsatzes ein kleiner Engel auf einer Wolke, der in der linken Hand ein brennendes Herz hält. Auch auf den weiteren Seiten sind auf dieser Stelle Engel. Zwei kleine Engelsköpfe auf Wolken sind ferner auf den unteren Voluten des oberen Sockels auf der Stirnseite. Die Seitenfläche der Zipfel in Seitenrichtung zwischen den Voluten des Mittelpfeilers und des Aufsatzes ist mit herabhängenden Quasten verziert. Ganz oben, zu der Stirnseite der Statue gewendet, steht eine dramatisch komponierte Gruppe von drei Figuren. Zwei stehende Engel, wovon der linke, stirnartig gesehen, sich zum herabsinkenden hl. Johannes von Nepomuk neigt, der in der rechten Hand das gehobene Kruzifix hält und zu ihm nach rechts den Kopf wendet. Linkerhand von Johannes von Nepomuk befindet sich ein kleines mit Voluten profiliertes Betpult und darauf liegt die dreizipfelige Kopfbedeckung des Heiligen. Der stehende Engel, rechtsseitig gesehen, blickt über seine Schulter nach oben und zeigt mit der rechten Hand auf sich erhebende Flügel, die dem Heiligen bestimmt sind. Die ganze Darstellung geschieht auf bildhauerisch geformten Wolken.