Třebihošť – Zvičina

Na vrcholu kopce Zvičina se nalézá barokní kostelík sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o orientovanou stavbu s obdélnou lodí, trojbokým presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí. Původní kostel, snad dřevěný, je připomínán již k roku 1560. Stávající chrám byl postaven v roce 1706 nákladem Ferdinanda Kotulínského z Kotulin. Roku 1873 závažně poškodil požár věž a střechu kostela. V následujících čtyřech letech tak byla prováděna celková obnova budovy. Barokní hlavní oltář je zhotoven z pískovce. V barokním slohu jsou provedeny rovněž figury světců umístěné na konzolách na zdech kostela, jež jsou dokladem kvalitní sochařské práce z doby kolem poloviny 18. století.
V osadě Zvičina se nachází rovněž pískovcový kříž s reliéfně provedenou Pannou Marií Bolestnou na podstavci. Jak nás informuje vtesaný nápis na zadní straně památky, byl kříž pořízen roku 1866 na náklady obce Zvičina nedlouho po ukončení prusko-rakouské války. Roku 2017 byla památka renovována.
Další pískovcový kříž stojí v Zadní Zvičině mezi stromy při komunikaci směrem na Třebihošť. Jedná se o kvalitní kamenosochařskou práci a ikonograficky zajímavé dílo regionálního umělce z první poloviny 19. století. Nedaleko od tohoto kříže, rovněž u silnice, se nachází kamenná mariánská kaplička z roku 1833. Provedením svého štítu potvrzuje přežívání barokních forem ve venkovském prostředí hluboko do 19. století. Jak nás informuje nápis nad vchodem, byla kaplička obnovena v roce 1990.
Asi půl kilometru pod vrcholem Zvičiny, u červené turistické trasy z Bílé Třemešné, se nalézá Masarykova studánka. Pramen symbolicky hlídá pískovcový drak, zhotovený roku 1923 studenty hořické sochařské a kamenické školy pod vedením učitele Václava Suchomela.

On the top of the Zvičina hill there is a Baroque church of St. John of Nepomuk. It is an oriented structure with a rectangular nave, a triangular presbytery and a prismatic tower in the western forefront. The original church, perhaps wooden, is commemorated as early as 1560. The existing church was built in 1706 at the expense of Ferdinand Kotulinský of Kotulin. In 1873 the tower and the roof of the church were seriously damaged by fire. In the next four years the overall renovation of the building was carried out. The main Baroque altar is made of sandstone. The figures of saints placed on the consoles on the walls of the church, which prove the quality of sculptural artworks from around the middle of the 18th century, are also made in the Baroque style.

In the Zvičina village there is also a sandstone cross with a relief of the Virgin Mary of Sorrow on the base. As the carved inscription on the back of the monument shows, the cross was made in 1866 at the expense of the Zvičina Municipality shortly after the end of the Austro-Prussian War. In 2017 the monument was renovated.

Another sandstone cross stands in Zadní Zvičina between the trees in the direction towards Třebihošť. It is a high quality stone-cut and an iconographically interesting work of a local artist from the first half of the 19th century. Not far from this cross, also by the road, there is a stone Marian chapel from 1833. The concept of its gable confirms the survival of baroque forms in rural environment deep into the 19th century. The chapel was rebuilt in 1990 as documented with the inscription above the entrance.

About half a kilometer below the Zvičina peak, by the red tourist trail from Bílá Třemešná, there is the Masaryk’s Well. The spring is symbolically guarded by a sandstone dragon, made in 1923 by students of the Hořice stone scupture school under the guidance of their teacher Václav Suchomel.

Am Gipfel des Berges Zvíčina (Switschin-Berg) befindet sich das Barockkirchlein des hl. Johannes von Nepomuk. Es handelt sich um ein orientiertes Bauwerk mit einem länglichen Schiff, dreiseitigem Presbyterium und prismatischem Turm auf der westlichen Stirnseite. Die ursprüngliche Kirche, wohl hölzerne, wird bereits zum Jahre 1560 erwähnt. Das gegenwärtige Gotteshaus wurde im Jahre 1706 auf Kosten von Ferdinand Kotulínský von Kotulin (Kottulin) erbaut. Ein Brand beschädigte 1873 sehr den Kirchenturm und das Kirchendach. In den darauf folgenden vier Jahren wurde deshalb das ganze Kirchengebäude einer Renovierung unterzogen. Der barocke Hauptaltar ist aus Sandstein gefertigt. Im Barockstil sind gleichfalls die Heiligenfiguren gemeißelt und befinden sich auf den Konsolen an der Kirchenwand. Sie sind ein Beleg hochwertiger Bildhauerkunst aus der Zeit um die Mitte des 18. Jahrhunderts.

In der Ortschaft Zvíčina (Switschin) befindet sich gleichfalls ein sandsteinernes Kreuz mit der in Relief gefertigten Schmerzhaften Maria am Sockel. Wie uns die gemeißelte Inschrift auf der hinteren Seite des Denkmals informiert, wurde das Kreuz 1866 auf Kosten der damals selbständigen Gemeinde kurz vor dem Ende des preußisch-österreichischen Krieges angeschafft. Im Jahre 2017 wurde das Denkmal renoviert.

Ein weiteres sandsteinernes Kreuz steht im Ortsteil Zadní Zvíčina (Hinter-Switschin) zwischen Bäumen neben der Straße in Richtung Třebihošť. Es handelt sich um ein hochwertiges Kunstdenkmal und ikongraphisch interessantes Werk eines regionalen Künstlers aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Unweit von diesem Kreuz, ebenfalls an der Straße, befindet sich eine steinerne Marienkapelle aus dem Jahre 1833. Mit der Ausführung ihres Giebels bestätigt sie das Fortdauern von Barockformen im ländlichen Milieu tief in das 19. Jahrhundert. Wie uns die Aufschrift über dem Eingang informiert, wurde die Kapelle 1990 renoviert.

Ungefähr einen halben Kilometer unter dem Gipfel des Switschin-Berges, an dem rot markierten Wanderweg von Bílá Třemešná (Weiß-Třemeschna) befindet sich das Masaryk-Brünnel. Die Quelle bewacht symbolisch ein sandsteinerner Drache, 1923 von Studenten an der Fachschule für Bildhauer und Steinmetze unter der Leitung des Lehrers Václav Suchomel angefertigt.