Velký Vřešťov

Nejvýznamnější památkou někdejšího městečka Velký Vřešťov je kostel Všech svatých. Kostel zde písemné prameny připomínají prvně k roku 1360. Roku 1723 byla původní gotická budova barokně přestavěna. Roku 1850 bylo ve Vřešťově zřízeno lokální kaplanství a o šest let později zde byla zřízena samostatná fara. Kostel Všech svatých je jednolodní stavba s trojbokým presbytářem, přistavěnými sakristiemi po obou stranách a s hranolovou věží na západě. Při nedávném archeologickém výzkumu byly v presbytáři objeveny architektonické fragmenty z původní gotické stavby. V presbytáři se rovněž dochovaly renesanční pískovcové náhrobníky Věnka ml. Korduleho ze Sloupna (z roku 1612) a jeho ženy Johanky, rozené Beřkovské ze Šebířova (z roku 1616). Významnou součástí kostelního mobiliáře je rovněž renesanční kamenná kazatelna s heraldickou a epigrafickou výzdobou.
Další zajímavou kamennou památkou ve Velkém Vřešťově je pranýř, datovaný rokem 1761. Jedná se o čtyřboký pilíř s profilovaným soklem, hladkým dříkem a profilovanou hlavicí. Dle datace tato památka, připomínající někdejší hrdelní pravomoc zdejšího vrchnostenského soudu, pochází z doby těsně před soudní reformou Marie Terezie v roce 1765, jež odňala hrdelní právo většině soudů v českých zemích.
Další kamennou památkou ve Velkém Vřešťově je pískovcový pomník padlým v první světové válce od sochaře Josefa Deyla z roku 1921.
V blízkosti obce se nalézá areál někdejšího hradu. Ten snad nechal původně vystavět Mutina z Vřešťova, připomínaný k roku 1279. Tento starý hrad postupně zanikl a byl nahrazen hradem novým, o němž máme k dispozici zmínku z roku 1348, kdy jej drželi páni z Rýzmburka. Koncem 15. století patřil hrad Kordulům ze Sloupna, kteří zde setrvali až do roku 1638. Po třicetileté válce hrad zpustl. Dnes jsou zbytky kamenného zdiva někdejšího hradu dochovány již jen zlomkovitě, v terénu však můžeme vysledovat relikty po někdejších budovách a fortifikačních prvkách.