Vítězná – Mariánské poutní místo U Studánky

Počátky poutního místa sahají do roku 1848. Podle legendy pomohl zdejší pramen jedné místní ženě k zázračnému navrácení zraku. Zpráva o zázračném uzdravení se rychle roznesla a brzy sem začali putovat věřící z blízka i daleka. Pramen byl nahrazen krytou studnou, v padesátých letech 19. století zde byla postavena dřevěná poutní kaple, později nahrazená kaplí zděnou.

Mariánské poutní místo, nalézající se na kraji borového lesa u Kocléřova, postupně získalo značný věhlas, především v národnostně německých oblastech Čech. Roku 1893 zde byl z pískovcových kvádrů vystavěn v pseudorománském slohu kostel Navštívení Panny Marie. K němu bylo zbudováno směrem od studny monumentální schodiště o šesti desítkách kamenných stupňů. Zároveň byla při poutním místě zřízena křížová cesta. Jednotlivá zastavení křížové cesty, zhotovená z pískovce a opatřená litinovými reliéfy s pašijovými výjevy, byla doplněna Olivetskou kaplí a kaplí Božího hrobu.

Poutní tradice místa nezanikla ani po roce 1945, kdy došlo k odsunu německého obyvatelstva, nicméně byla výrazně utlumena. Postupně docházelo k chátrání jednotlivých objektů – zanikly dvě kapličky, čtyři zastavení křížové cesty přišla o kovové reliéfy, zničena byla stříška u studny. Rovněž malby na stropě a stěnách poutního kostela byly poškozeny zatékající vodou.

Obnova poutního místa započala roku 1990 za výrazné finanční pomoci zdejších německých rodáků. Postupně byl opraven kostel, schodiště, zastavení křížové cesty atd. Byl pořízen i nový zvon. Dne 5. července 1992 se U Studánky opět konala pouť za účasti několika set lidí z Čech, Německa a Rakouska. Od té doby se sem konají hlavní poutě opět v první červencovou neděli. Poutě U Studánky se konají rovněž v poslední květnovou a první zářijovou neděli.

The origin of this place of pilgrimage goes back to 1848. According to a legend the local spring miraculously helped a blind woman to regain her sight. The message of the miraculous healing quickly spread, and soon believers started coming from far and wide. The spring was replaced by a covered well; in the 1950s a wooden pilgrimage chapel was built here, later replaced with a chapel made of bricks.

The Marian place of pilgrimage situated on the edge of the pine forest close to Kocléřov continuously gained considerable prestige, mainly in German-inhabited regions of Bohemia. In 1893 the church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary was built here of sandstone blocks in pseudo-Roman style. Monumental stairway of sixty stone steps was erected in direction from the well. At the same time the way of the cross was established by this place of pilgrimage. The individual stations of the cross made of sandstone and equipped with cast-iron reliefs with the scenes from the Holy week were completed with the Olivet Chapel and Chapel of the Holy Sepulchre.

The pilgrimage tradition of this place did not disappear after 1945 when the German population was expelled, but it was significantly reduced. Gradually, individual objects deteriorated – two chapels disappeared, four stations of the way of the cross lost their metal reliefs, small roof of the well was destroyed. The ceiling, as well as the wall paintings in the pilgrimage church, were also damaged from leaking water. Rebuilding of the place of pilgrimage began in 1990, with considerable financial help from local German natives. Gradually, the church, the staircase, the stations of the way of the cross, etc. were repaired, and a new bell was also made. On July 5, 1992, the locality “U Studánky” again hosted a pilgrimage involving several hundred people from the Czech Republic, Germany and Austria. Since then, main pilgrimages are held again on the first Sunday of July each year. U Studánky pilgrimages take also place on the last Sunday of May and the first Sunday of September.

Die Anfänge des Wallfahrtsortes reichen bis 1848 zurück. Einer Sage nach half die hier sich befindliche Quelle einer hiesigen Frau und gab ihr durch ein Wunder das Augenlicht zurück. Der Bericht über die Wunderheilung verbreitete sich schnell in der Umgebung und bald kamen Gläubige von nah und fern. Die Quelle wurde durch einen überdachten Brunnen ersetzt, in den Fünfziger- und Anfang der Sechzigerjahre wurde hier eine hölzerne Wallfahrtskapelle gebaut, die später durch eine gemauerte Kapelle ersetzt wurde.

Der Marienwallfahrtsort, der sich am Rande eines Kiefernwaldes bei Ketzelsdorf befindet, gelangte nach und nach zu einem ziemlich großen Ruhm, vor allem in dem von Deutschen besiedelten Teil von Nordostböhmen. Im Jahre 1893 wurde aus Sandsteinquadern im neuromanischen Baustil die Maria-Heimsuchung-Kirche erbaut. Zu ihr wurde vom Brunnen ein monumentaler Treppengang mit sechzig steinernen Stufen geschaffen. Gleichzeitig wurde beim Wallfahrtsort ein Kreuzweg gesetzt. Die einzelnen Kreuzwegstationen, aus Sandstein gefertigt und mit gusseisernen Reliefs mit Passionsdarstellungen versehen, ergänzen die Ölbergkapelle und das Heilige Grab.

Die Wallfahrtstradition des Ortes ging auch nach 1945 nicht unter, als die deutsche Bevölkerung abgeschoben wurde, nichtsdestoweniger wurde sie spürbar gehemmt. Nach und nach verfielen die einzelnen Bauwerke – zwei Kapellen gingen ein, vier Kreuzwegstationen kamen um ihre gusseisernen Reliefs, vernichtet wurde die Überdachung vom Brunnen. Gleichfalls die Malereien an der Decke und den Wänden der Wallfahrtskirche wurden wegen schadhaftem Dach durch das eindringende Wasser beschädigt. Die Erneuerung des Wallfahrtsortes begann 1990 mit wesentlicher finanzieller Unterstützung der hiesigen deutschen Landsleute. Nach und nach wurde die Kirche, der Treppengang, die einzelnen Kreuzwegstationen usw. instandgesetzt. Auch eine neue Glocke wurde beschafft. Am 5. Juli 1992 fand am Brünnel unter Teilnahme von einigen Hundert Menschen aus Böhmen, Deutschland und Österreich wieder eine Wallfahrt statt. Seitdem finden Wallfahrten hauptsächlich wieder den ersten Sonntag im Juli statt. Brünnelwallfahrten finden ferner auch den letzten Sonntag im Mai und den ersten Sonntag im September statt.