Vrch Gothard a jeho památky

Další zajímavé památky se nacházejí na vrchu Gothard. Původní, pravděpodobně dřevěný kostelík, založený pražskými premonstráty, byl nahrazen současnou kamennou stavbou v 1. pol. 18. století. V interiéru stojí za pozornost socha Truchlícího anděla, dílo Václava Prachnera z r. 1816. Dnes slouží kostel převážně pro církevní pohřby. V sousedství kostela se nachází starý a nový hřbitov. Na obou se díky zdejší sochařské a kamenické tradici nachází řada umělecky hodnotných náhrobků. Na starém hřbitově nalezneme pomník vojákům padlým v r. 1866 v bitvě u Sadové, pochovaným zde v hromadném hrobě, a dále hroby důstojníků, padlých v téže bitvě. Mezi zdejší nejpozoruhodnější artefakty patří novorenesanční hřbitovní portál k novému hřbitovu, který vznikal v letech 1892 – 1905 podle návrhu profesorů sochařsko-kamenické školy Antonína Cechnera a Bohuslava Moravce. Sochařská výzdoba je od Mořice Černila a Quida Kociána, reprodukční práce provedli žáci školy. Na hřbitově je pochována řada významných osobností – operní pěvkyně Pavlína Erbanová, příslušníci lékařské rodiny Levitů, sochaři Mořic Černil, Quido Kocián, Josef Wagner a jeho žena Marie a řada dalších. Na místě původní gothardské tvrze, v místech někdejší bitvy, byl v r. 1873 odhalen první pomník Jana Žižky z Trocnova, dílo Pavla Jiříčka. V jeho sousedství spatříme pomník významného hořického rodáka, univ. prof. Josefa Ladislava Jandery od téhož autora. Prvním pomníkem svého druhu je i unikátní Riegrův obelisk, odhalený r. 1907. Pískovcový monolit, vysoký 12,4 metru, je dokladem mistrovství zdejších kameníků. Další díla našich předních umělců z první poloviny 20. století (Q. Kocián, St. Sucharda, L. Kofránek, J. Štursa aj.) je možno zhlédnout v Galerii plastik, založené r. 1908. Její budova ze 70. let 20. století se nachází na západním úbočí Gothardu v sousedství Smetanových sadů.

More interesting monuments are to be found on the Gothard hill. The original, most likely wooden chapel founded by Prague Premonstratensians was replaced by the present stone church in the first half of the 18th century. Inside the church, the statue of Angel of Grief (1816) by Vaclav Prachner deserves particular at­tention. Nowadays the church serves mainly for religious funerals. In the vicinity of the church the old and the new cemetery with a number of tombstones of great artistic value are situated. In the old cemetery there is a monument commemorating the soldiers who died in the battle of Sadovd in 1866 and were buried here in a mass grave. There are also graves of officers killed in the same battle. The Neo-renaissance portal leading to the new cemetery (1862 – 1905) designed by Antonin Cechner and Bohuslav Moravec, profes­sors teaching at the local school of stonemasonry, deserves special attention. The sculptural decoration was designed by Mofic Cernil and Quido Kocidn, while the reproductions were executed by the students of the school. A number ofdistinguished personages are buried in the cemetery —for example the opera singer Pav-lina Erbanovd, the members of the Levit family, many of whom were doctors, the sculptors Mofic Cernil and Quido Kocidn, fosef Wagner and his wife Marie and others. In 1873 the first monument offan Zizka ofTrocnov, a work by Pavel Jificek, was unveiled in the place where the Gothard fortress originally stood and the Hussite battle took place. Nearby there is a monument of a noted Hofice native, the university pro­fessor Josef Ladislav Jandera by the same sculptor. In 1907 the remarkable Rieger’s Obelisk was unveiled. It is a 12.4m high sandstone monolith which best attests to the craftsmanship of local stonemasons. More works by accomplished Czech artists of the first half of the 20th century are to be seen in the Sculpture Gallery which was founded in 1908. The sculptures on display include works by Quido Kocidn, Stanislav Sucharda, Ladislav Kofrdnek, and fan Stursa. The building of the Gallery from the 1970s is situated on the western slope of the Gothard Hill near the Smetana Park.

Weitere interessante Denkmäler befinden sich auf dem Hügel Gothard. Die ursprüngliche, wahrschein­lich hölzerne Kirche, die von den Prager Prämonstratensern gegründet wurde, wurde durch den heutigen Steinbau in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts ersetzt. Im Interieur verdient Ihre Aufmerksamkeit die Plastik des Trauernden Engels, das Werk des Bildhauers Vaclav Prachner aus dem Jahr 1816. Heute wer­den in der Kirche vor allem kirchliche Begräbnisse abgehalten. In der Nähe der Kirche befinden sich der alte und der neue Friedhof. Auf beiden befinden sich dank der hiesigen Bildhauertradition viele wertvolle Grabsteine. Auf dem alten Friedhoffindet man auch das Denkmal für die im fahr 1866 in der Schlacht bei der Gemeinde Sadovd gefallenen Soldaten, die in einem Massengrab bestattet sind, und weiter die Gräber der Offiziere, die in der gleichen Schlacht gefallen sind. Zu den hiesigen bemerkenswerten Arte­fakten gehört das im Neurenaissancestil erbaute Friedhofsportal des neuen Friedhofs, das in den fahren 1892 – 1905 nach den Entwürfen der Professoren der Bildhauer-Steinmetzschule Antonin Cechner und Bohuslav Moravec entstand. Der Skulpturenschmuck stammt von Mofic Cernil a Quido Kocidn, die Wiedergaben wurden von den Schülern durchgeführt. Auf dem Friedhof sind auch viele bedeutende Per­sönlichkeiten bestattet — die Opernsängerin Pavlina Erbanovd, die Mitglieder der Arztfamilie Levit, die Bildhauer Mofic Cernil, Quido Kocidn, Josef Wagner, seine Frau Marie und viele weitere. An der Stelle der ursprünglichen Gothard-Festung, an Ort der damaligen Schlacht, wurde 1873 das erste Denkmal des Heerführers Jan Zizka z Trocnova, das Werk des Bildhauers Pavel fificek enthüllt. In seiner Nähe erblickt man das Denkmal des berühmten gebürtigen Bürgers von Hofice, des Universitätsprofessors fosef Ladislav Jandera von demselben Autor. Das erste Denkmal seiner Art ist auch der unikale Rieger Obelisk, enthüllt im Jahr 1907. Der Sandsteinmonolith mit der Höhe von 12,4m bezeugt die Meisterschaft der hiesigen Steinmetze. Weitere Werke unserer vordersten Künstler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Q. Kocidn, St. Sucharda, L. Kofrdnek, J. Stursa u.a.) können Sie in der Galerie der Plastiken besichtigen, die 1908 gegründet wurde. Ihr Gebäude aus den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts befindet sich an dem westlichen Fuß des Hügels Gothard in der Nähe des Smetana Parks.