Zbytky hradeb (opevnění)

Město bylo opevněno již koncem 13. století a hradby ho obepínaly ve velkém oválu. Přístup do města byl zajištěn čtyřmi branami: Horní, Dolní, Šindelářskou a Hradišťskou. Brány byly chráněny válcovými věžemi, pouze u Horní brány byla věž hranolová. Pevnostní charakter města byl na jihu a na západě posilován řekou Labe; zde byly vodní příkopy se zdvihacími mosty. Dvorské opevnění je v kraji výjimečné – hradební zeď neměla ochoz s cimbuřím, ale dovnitř skloněnou pultovou stříšku.

Od roku 1785 přestaly hradby sloužit svému účelu, ale ještě roku 1841 existovaly téměř kolem celého města. I dnes je stopa bývalých hradeb patrná. Na několika místech můžeme sledovat celistvější fragmenty, které nám dovolují dotknout se historie města – např. úsek ve Valové uličce, dále pak na západní straně kostela sv. Jana Křtitele a u Šindelářské věže. Z bran se zachovala část Horní brány (její fragmenty můžete spatřit na konci Valové uličky – dodnes se zde říká Na Bráně) a část Šindelářské. Z věží se dochovala pouze Šindelářská věž.

The town was fortified at the end of the 13th century and the walls surrounded it in a large oval. Access to the city was secured by four gates: Upper, Lower, Shingle and Fortification gates. The gates were protected by cylindrical towers, only the Upper gate was of a prismatic shape. The fortress character of the town was strengthened by the Elbe river in the south and west; there were water ditches with draw-bridges here. The fortification walls of Dvůr Králové are exceptional in the region because the fortification wall had no gallery with battlement, but a bowed lean roof.

Since 1785 the fortification walls ceased to serve their purpose but still in 1841 they existed almost all around the town. Even today the traces of the former fortifications can be seen. In some places there are more compact fragments that allow us to touch on the history of the town – for example the section in Valová Lane, and also on the western side the church of St. John the Baptist and the Shingle Tower. As far as the gates are concerned, just a part of the Upper gate (its fragments can be seen at the end of the Valová Lane – today it is called Na Bráně) and part of the Šindelářská gate have been preserved. Only the Shingle Tower has survived from the towers.

Die Stadt wurde bereits Ende des 13. Jahrhunderts befestigt und die Stadtmauer umschloss sie in einem großen Oval. Der Zugang in die Stadt war durch vier Tore gesichert: Obertor, Niedertor, Schindeltor und Gradlitzer Tor. Die Tore wurden mit runden Türmen geschützt, nur bei dem Obertor handelte es sich um ein prismatisches Tor. Der Verteidigungscharakter der Stadt war im Süden und Westen durch die Elbe verstärkt, hier gab es Wassergräben mit kleinen Hebebrücken. Die Königinhofer Stadtbefestigung war in der Gegend ausnahmsweise anders gebaut – die Stadtmauer hatte keinen Wehrgang mit Zinnen, sondern ein nach innen geneigtes kleines Pultdach.

Seit 1785 diente die Stadtmauer nicht mehr ihrem Zweck, jedoch noch 1841 bestanden sie fast vollständig um die ganze Stadt herum. Auch heutzutage ist die Spur der ehemaligen Stadtmauer noch bemerkbar. Auf einigen Stellen können wir kompaktere Fragmente verfolgen, die uns ermöglichen die Stadtgeschichte zu berühren – z. B. der Abschnitt in der Valová-Gasse, weiter dann westlich neben der Kirche des hl. Johannes des Täufers und bei dem Schindelturm. Von den Toren hat sich ein Teil des Obertores erhalten. Seine Überreste können wir am Ende der Valová-Gasse sehen und bis heutzutage wird die Stelle Na Bráně/ Am Tor genannt. Weiter ist ein Teil des Schindeltores erhalten geblieben. Von den Türmen hat sich bis jetzt nur der Schindelturm erhalten.