Židovský hřbitov

Židé se v Hořicích poprvé připomínají v 1. pol. 16. století a v následujících staletích dochází k rozšíření jejich komunity. Největšího rozkvětu dosahuje obec v polovině 19. století, kdy ve městě žilo až 400 židů, obec měla svou synagogu, školu, hřbitov, rabína i pohřební bratrstvo. Dokladem kdysi početného židovského osídlení je barokní synagoga ze 70. let 18. Století (první dřevěná synagoga vzniká o půl století dříve) v Tovární uličce, která dnes slouží jako modlitebna Církve československé husitské. Starý židovský hřbitov s cennými historickými náhrobky, založený pravděpodobně již ve 2. pol. 17. století, se rozkládá v severní části města. Nový židovský hřbitov, založený r. 1897 v sousedství nového hřbitova na Gothardě, byl v 60. letech minulého století zlikvidován a zbyla jen původní židovská smuteční obřadní síň (Vilém Štastný, 1900), sloužící dnes civilním pohřbům. Za pozornost stojí původní rezidenční vily židovských fabrikantů (Hirschova, Feuersteinova, Goldschmidtova), honosící se pozoruhodnou architekturou. Jejich současný stav však není dobrý.

The first records ofthe Horice Jewish community come from the beginning ofthe 16th century. Over the cen­turies the community grew larger and most flourished in the mid-l9th century when about 400Jewish people lived in the town, the community had its synagogue, school, and cemetery, a rabbi and a burial society. The one-time large Jewish settlement is today attested by a Baroque synagogue from the 1770s (the first wooden synagogue was built half a century before) in Tovarni Lane. Nowadays it serves as a chapel of the Czechoslo­vak Hussite Church. The old Jewish cemetery with valuable historic gravestones was established probably in the second half of the 17th century and is located in the northern part of the town. The new Jewish cemetery, established in 1897 near the new cemetery on the Gothard Hill, was liquidated in the 1960s. Only the Jewish funeral ceremony hall where nowadays civil funeral ceremonies are held was preserved (Vilem St’astny, 1900). The residences of the Jewish factory owners (the family of Hirsch, Feuerstein, and Goldschmidt) are of real architectonic value but are currently in a bad condition.

Juden wurden in Horice das erste Mal in der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts erwähnt und in den folgenden Jahrhunderten kam es zur Erweiterung ihrer Gemeinde. Die größte Blüte erreicht die Gemeinde Mitte des 19. Jahrhunderts, als in der Stadt bis zu 400Juden lebten, die Gemeinde hatte ihre Synagoge, Schule, einen Friedhof, einen Rabbiner und ihre Bestattungsbrüderschaft. Die einst zahlreiche jüdische Besiedlung beweist die barocke Synagoge aus den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts (die erste hölzerne Synagoge entstand ein halbes Jahrhundert früher) in der Tovärni Straße, die heute als Bethaus der Tschechoslowakischen Hussiten-kirche dient. Der alte jüdische Friedhof mit wertvollen historischen Grabsteinen, der wahrscheinlich schon in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gegründet wurde, breitet sich im nördlichen Teil der Stadt aus. Der neue jüdische Friedhof, der 1897 in der Nähe des neuen Friedhofs auf dem Hügel Gothard gegründet wurde, wurde in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts liquidiert und es blieb nur die ehemalige jüdische Trauerstätte erhalten (Vilem St’astny, 1900), die heute als zivile Trauerstätte dient. Ihre Aufmerksamkeit verdienen die ehemaligen architektonisch bedeutenden Villen der jüdischen Fabrikanten (Hirsch, Feuerstein, Goldschmidt). Ihr heutiger Zustand ist jedoch nicht gut.